Poslovi koje vam nudimo:

ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA OKOLIŠA
-Izrada procjene opasnosti
- Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom
- Izrada nacrta pravilnika zaštite na radu i zaštite od požara
- Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
- Osposobljavanje radnika za rad na siguran način s računalom
- Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika iz zaštite na radu i povjerenika zaduženih za zaštitu na radu
- Ispitivanje strojeva i uređaja
- Ispitivanje električnih instalacija
- Ispitivanje radnog okoliša
- mjerenje mikroklimatskih uvjeta
- mjerenje buke u radnom okolišu
- mjerenje osvjetljenosti
- Ispitivanje ventilacije
- Izrada plana evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja
- Ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
- Ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara
- Izrada dokumentacije za minimalne tehničke uvjete
- Izrada plana uređenja gradilišta
- Izrada plana izvođenja radova na gradilišta
- Izrada plana gospodarenja otpadom
- Poslovi koordinatora II na gradilišta
- Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama
- Mjerenja buke okoliša
- Terenska mjerenja zračne zvučne izolacije
- Terenska mjerenja udarne zvučne izolacije
- Mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvora

MJERENJA I DIJAGNOSTIKA U ELEKTROTEHNICI
(specijalistička mjerenja u području srednje i visokonaponske tehnike)
- Termovizijsko ispitivanje trafostanica, rasklopnih postrojenja i generatora
(analiza vrućih točaka s proračunom na nazivno opterečenje sustava)
- Ispitivanje velikih sustava uzemljenja
(mjerenje otpora rasprostiranja, napona dodira i koraka trafostanica i elektrana, mjerenje specifičnog otpora tla i analiza VES višeslojnim modelom)
- Ispitivanje maloomskih otpornika
(AC U-I, DC U-I, oscilografiranje faznog pomaka, induktivitet, izolacija kaveza)
- Ispitivanje izolacije SN/VN kabela
(Ispitivanje plašta i osnovne izolacije ispitnim naponima do 110 kV DC, ispitivanje parcijalnih izbijanja)
- Ispitivanje energetskih transformatora SN/NN i VN/SN
(Ispitivanje otpora izolacije - DAR i PI, ispitivanje otpora namotaja, ispitivanje prijenosnog omjera i grupe spoja, mjerenje struje magnetiziranje i rasipnog induktiviteta, ispitivanje dielektrične čvrstoće ulja, ispitivanje kontaktnog termometra i Buholtz releja)
- Ispitivanje strujnih mjernih transformatora
(primarna injekcija)
- Ispitivanje odvodnika prenapona do 110 kV
(off-line ispitivanja radne, kapacitivne i ukupne struje curenja, snimanje DC U-I karakteristike, mjerenje izolacije, mjerenje temperature)
- Spektralna analiza buke elektroenergetskog postrojenja
(snimanje razine buke u vremenskoj i frekvencijskoj domeni, tercna i oktavna analiza)
- Ispitivanje akumulatorskih baterija
(mjerenje unutarnjeg otpora pulsnom metodom bez tereženja, test pražnjenja i kapacitivna proba)

USLUŽNI RADOVI NA BRODOVIMA
(SERVICE WORKS ON SHIPS)
- Pregled i ispitivanje električnih strojeva, uređaja i instalacija
(Testing of the electrical machinery, equipment and installations)
- Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija (MEGATEST)
(measurements of the installation insulation resistance - MEGATEST)
- Ispitivanje statičkog elektriciteta
(Static electricity measurements)
- Ispitivanje transformatora
(Transformers testing)
- Termovizijski pregled elektro-energetske i termo-energetske opreme
(Thermo-visual test of the electro-energetic and thermo-energetic equipment)
- Ispitivanje ventilacijskih sustava
(Testing of ventilation systems)

OSTALA ISPITIVANJA
- Mjerenje kvalitete električne energije
- Ispitivanje solarnih elektrana (ispitivanje FN instalacija prije puštanja u pogon, mjerenje UI karakteristike DC stringova, mjerenje kvalitete električne energije, mjerenje i provjera učinkovitosti sustava)
- Certifikacija bakrenih i optičkih LAN mreža.
- Mjerenje razine elektromagnetskog zračenja el. postrojenja niskih frekvencija (trafostanice i dalekovodi) te visokih frekvencija (GSM, UMTS, LTE, 5G)

Kontakt:

 • Adresa:
  Hrvatske mornarice 1e,
  21000 Split
  telefon:
  021/321-910
  021/321-909
  021/321-908
  fax:
  021/321-908
  e-mail:
  gbt.atest@gmail.com
  gbt.laboratorij@gmail.com

Pišite nam